Algemene Verkoopvoorwaarden Webshop LegalNumbering

 

1. Definities en toepasselijkheid
In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Webshop: De Webshop is de digitale winkel op legalnumbering.com, die opereert onder verantwoordelijkheid van OCMC ToolSuite
1.2 Klant: Degene met wie de overeenkomst voor de Webshop is gesloten.
1.3 Overeenkomst: De overeenkomst tussen OCMC ToolSuite en de klant, op grond waarvan OCMC ToolSuite de door de klant bestelde artikelen zal leveren.
1.4 Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn bedenktermijn.
1.6 Bedenktermijn: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

2. Identiteit onderneming
Klanten gaan een contractuele relatie aan met OCMC ToolSuite. Dit is een handelsnaam van:
OCMC Amstelveen B.V., Fideliolaan 132, 1183 PP Amstelveen.
E-mail: info@ocmctoolsuite.com

3. Doelgroep en aanbod
3.1  OCMC ToolSuite gaat uitsluitend overeenkomsten aan met klanten, die wonen in Nederland en België.
3.2  De klant moet zich voorafgaand identificeren bij aankoop om gebruik te kunnen maken van het aanbod. Surfen zonder daadwerkelijke overeenkomst is echter mogelijk zonder voorafgaande identificatie.
3.3  De Webshop richt zich voornamelijk op zakelijke klanten.
3.4 OCMC ToolSuite streeft zorgvuldigheid na bij het aanbieden van haar producten en diensten. Voorradigheid en levertermijnen worden zo zorgvuldig mogelijk vermeld, maar zijn niet bindend. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor OCMC ToolSuite.

4. Het tot stand komen van overeenkomsten
4.1  OCMC ToolSuite biedt goederen en diensten aan via de Webshop.
4.2  De klant kan uit het aanbod van de Webshop producten kiezen en in de winkelwagen plaatsen. Dan wordt de klant gevraagd zich te identificeren en een wijze van betaling te kiezen. De prijs staat aangegeven bij de producten. Prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen gelden voor 1 licentie, te gebruiken op 1 computer door 1 gebruiker.
4.3  Indien de klant betaalt met een credit card of een andere betaalmethode komt de overeenkomst tot stand als de klant klikt op de knop "Order voltooien".
4.4  Door op de knop "Order voltooien" te klikken, aanvaard de klant de gebruiksvoorwaarden.
4.5  OCMC ToolSuite is vrij zonder opgaaf van redenen te weigeren een overeenkomst aan te gaan bijvoorbeeld als een klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. De overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat het technisch mogelijk is de geselecteerde artikelen aan de klant te leveren.
4.6  De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling op het bij identificatie opgegeven e- mailadres.

5. Betaling
5.1  Bij betaling gelden de regels van de payment provider die de betaling afwikkelt.
5.2  Betalingen per creditcard worden afgewikkeld door Fastspring.
5.3  De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan OCMC ToolSuite te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft OCMC ToolSuite het recht om, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

6. Bedenktermijn / retourtermijn
Voor producten die zijn gekocht in de OCMC ToolSuite Webshop geldt dat dit digitale producten zijn, waarbij geen bedenktijd geldt. Aankoop hiervan wordt beschouwd als onomkeerbaar vanaf het moment dat het downloaden begint.

7. Levering
7.1 Als plaats van levering geldt het e-mail adres dat de klant aan OCMC ToolSuite heeft opgegeven.
7.2 OCMC ToolSuite zal alles in het werk stellen om zo spoedig mogelijk te leveren. Indien er sprake is van een technische storing wordt uiterlijk binnen 5 werkdagen de levering verrichten.

8. Bescherming persoonsgegevens
8.1  OCMC ToolSuite gaat zorgvuldig om met de door de klant verstrekte persoonsgegevens met inachtneming van haar Privacy Statement en de voor de bescherming van persoonlijke gegevens geldende wettelijke bepalingen.
8.2  De klant geeft door het accepteren van deze overeenkomst toestemming aan OCMC ToolSuite tot het registreren en gebruiken van zijn gegevens voor de verbetering van de dienstverlening en voor het gericht aanbieden van nieuwe producten en/of diensten. Deze aanbiedingen bestaan o.a. uit informatie over producten die u gekocht heeft, of over producten waarvan wij verwachten dat deze u zullen aanspreken op basis van uw eerdere aankopen of aankopen van vergelijkbare producten door andere klanten.
8.3  De klant heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op inzage in de geregistreerde gegevens voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar de klant.
8.4  De klant heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht om wijziging of verwijdering van de geregistreerde gegevens te eisen voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar de klant. OCMC ToolSuite heeft de verplichting gehoor te geven aan deze verzoeken.
8.5  Indien de klant van dit recht gebruik wenst te maken, wordt de klant verzocht dit per e-mail aan OCMC ToolSuite te laten weten op het e-mailadres: info@ocmctoolsuite.com

9. Slotbepalingen
9.1  Op de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing met inachtneming van het in Nederland geldend consumentenrecht.
9.2  Deze algemene verkoopvoorwaarden Webshop zijn van toepassing op iedere overeenkomst die de klant met OCMC ToolSuite Webshop aangaat in de versie die geldt ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. De klant verklaart zich hiermee bij aankoop akkoord en heeft voorafgaand de gelegenheid de algemene verkoopvoorwaarden Webshop in te zien.
9.3  In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, wordt door beide partijen in minnelijk overleg en op basis van de beginselen van redelijkheid en billijkheid een oplossing gezocht. De overeenkomst blijft dan voor het overige in stand.
9.4  Geschillen worden beslecht volgens de in Nederland geldende bevoegdheidsregels, waarbij de rechtbank van Amsterdam bevoegd is.
9.5  In geval van vragen, opmerkingen of problemen betreffende de Webshop, kunt u contact met ons opnemen. Hier kunt u ook terecht met vragen over deze algemene verkoopvoorwaarden Webshop. U kunt ons als volgt bereiken:

OCMC Amstelveen B.V., Fideliolaan 132, 1183 PP Amstelveen
E-mail: info@ocmctoolsuite.com